Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате уебсайта https://www.терминал.ею (наричан по-долу „Уеб сайтът“).

Този уебсайт и услугата Терминал.ею се управляват от „Компас261“ ООД, със седалище жк.“Възраждане“76,Варна,България, ID:207793463 , компания, регистрирана съгласно българското законодателство.

Настоящите Общи условия се прилагат за всички посетители и потребители на уебсайта.

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия е невалидна, незаконна или неприложима, това няма да повлияе по никакъв начин на валидността на останалите разпоредби.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

„Авиокомпания“: Въздушен превозвач, извършващ пътнически въздушен транспорт.

„Компас261“ООД: , със седалище жк.“Възраждане“76″ ,Варна, България, ID:207793463 , регистрирано в търговския регистър в София.

„Споразумение“: Споразумението между Терминал.ею и Клиента, основаващо се на приемането от страна на Клиента на настоящите Общи условия, които са неразделна част от тях.

„Приложимо законодателство“: Закони и друго законодателство, включително европейско законодателство, които установяват правната рамка за искове на пътници във въздушен транспорт.

„Иск(ове)“: Всеки иск, финансов или нефинансов, произтичащ от съответното законодателство.

„Компенсация“: Финансовата сума, изплатена от Авиокомпанията като резултат от претенцията.

„Клиент“: Лице, което има право на обезщетение съгласно съответното законодателство или лице, представляващо такова лице (съгласно съответно пълномощно) и което упълномощава Терминал.ею да действа от негово име при предявяване на техните претенции. В случай, че лицето, имащо право на Обезщетение, е непълнолетно, Клиент стават неговите законни представители – родители или настойници.

„Случай“: Набор от документи и информация, предоставени от Клиента и събрани от Терминал.ею с цел предявяване на иск и получаване на обезщетение.

„Плащане“: Финансовата сума, платена от Терминал.ею на Клиента. Сумата е равна на компенсацията минус комисионната и другите приложими такси.

„Пълномощно“: упълномощаването на Клиента, въз основа на което Терминал.ею може да действа от името на Клиента по съответния въпрос, когато предявява иск срещу Авиокомпаниите (повече обяснено в Раздел 6 – Пълномощно).

„Прехвърляне на вземане“: Официален акт, чрез който Клиентът прехвърля собствеността върху вземането в полза на Терминал.ею с цел предприемане на правни действия (повече обяснено в Раздел 7 – Прехвърляне на вземане).

„Комисионна“: Възнаграждението на Терминал.ею за успешно възстановяване на Обезщетението за Клиента (вижте раздел 8 – Комисионна по-подробно).

„Електронен подпис“: Електронен знак, с който Клиентът потвърждава договора с Терминал.ею и потвърждава автентичността на предоставената информация и документи.

„Национални надзорни органи“: Компетентни държавни органи, компетентни да контролират спазването на правата на пътниците във въздушния транспорт.

„Правни действия“: Действия, предприети за привеждане в изпълнение на искове на въздушни пътници чрез националните регулаторни органи или съдебни производства.

„Сътрудничещи адвокатски кантори“: адвокатски кантори в тясно сътрудничество с Терминал.ею, упълномощени да предоставят правни услуги в съответната държава.

2. УСЛУГИ

Терминал.ею получава за Клиентите обезщетението, на което те имат законно право от Авиокомпанията въз основа на Съответното законодателство.

Терминал.ею управлява уебсайта, за да информира посетителите относно правата на пътниците във въздушния транспорт и потенциалните искове.

Уебсайтът също така служи за събиране на информация и документи от Клиента с цел разглеждане на Рекламацията, сключване на договора и информиране на Клиента за състоянието на неговия случай.

Други необходими документи и информация също могат да бъдат изпратени на Терминал.ею по електронна поща, факс или телефон.

След като Терминал.ею получи цялата необходима информация, тя ще оцени всичко необходимо за целите на предявяване на иска. Клиентът ще бъде уведомен за резултата от оценката, приемането на Пълномощното и идентификационния номер на делото.

След получаване на Искова молба от Клиента за принудително изпълнение, Терминал.ею незабавно ще изпрати официална жалба или молба до съответната Авиокомпания и ще се погрижи за по-нататъшната комуникация с нея. С издаване на пълномощно и/или възлагане на рекламация, Клиентът изрично изисква стартиране на услугите преди изтичане на 14-дневния срок за отказ от договора.

Когато е необходимо, Терминал.ею може да предприеме правни действия за получаване на обезщетение. Правните действия се уведомяват на Клиента предварително по имейл заедно с информация, че Клиентът ще бъде таксуван с такса за правни действия в съответствие с Раздел 9 – Комисионни и такси.

В случай, че Клиентът откаже на Терминал.ею да предприеме каквото и да е правно действие, Споразумението ще бъде прекратено с незабавен ефект в съответствие с Раздел 4 – Прекратяване на Споразумението.

Правни действия могат да бъдат предприети със съдействието на сътрудничещата адвокатска кантора. В такъв случай Клиентът се съгласява да споделя данни и информация, свързани с Казуса, със сътрудничещата Адвокатска кантора.

В случай, че Терминал.ею или сътрудничещата правна кантора изберат да се обърнат към съда, Терминал.ею ще плати всички разходи и такси, които могат да възникнат. Ако съдът приключи с решение относно присъждането на иска, Терминал.ею има право да задържи цялата компенсация за разходите по производството, присъдени от съда и платени от Авиокомпанията.

Терминал.ею има право да приеме или отхвърли всяко уреждане, предложено от Авиокомпанията, дори без съгласието на Клиента, стига то да не се различава от сумата на възстановената претенция с повече от 15%, или ако е в интерес на Клиента да приеме такова стъпка, в противен случай е длъжен да поиска съгласието на Клиента.

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Преди изпращане на Казуса, Клиентът има право да провери и промени въведените от него данни, включително и с цел откриване и коригиране на грешки, възникнали при въвеждането на данните. Казусът се изпраща от Клиента с натискане на бутона „Край“. Информацията, предоставена в случая, се счита от Терминал.ею за вярна.

С изпращането на Претенцията Клиентът предлага сключването на Договора. При получаването на Терминал.ею, незабавно по имейл ще бъде изпратено потвърждение за получаването и. Договорът ще бъде сключен веднага щом Терминал.ею оцени Иска като основателен и информира Клиента за приемането на Иска за принудително изпълнение по имейл.

Терминал.ею си запазва правото да отхвърли дело без да посочва причина. В такъв случай Терминал.ею ще информира Клиента за своето решение.

С поемането на договорно задължение с Терминал.ею, Клиентът потвърждава, че е напълно автономен и че разбира напълно настоящите Общи условия.

Договорът с Терминал.ею може да бъде сключен на български език, освен ако страните изрично не са уговорили друго. Тези Общи условия са налични на български език.

Предоставените договори и документи се съхраняват в Терминал.ею в електронен вид от момента на приемане на рекламацията. Само Терминал.ею има достъп до съхраняваните документи, освен ако не е посочено друго в тези Общи условия. При поискване Терминал.ею ще предостави договора и предоставените документи на разположение на Клиента в електронен вид. Документите не могат да бъдат предоставяни на други трети лица, с изключение на задължението, наложено от закона.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се счита за прекратен веднага щом Обезщетението за претенции и таксите бъде кредитирано по сметката на Клиента.

Договорът се прекратява и при оттегляне на пълномощното и/или прехвърляне на вземането от страна на Клиента.

Терминал.ею си запазва правото да прекрати Споразумението, ако прецени, че претенциите са неизпълними или по-нататъшното им изпълнение не е икономически осъществимо.

Споразумението може да бъде прекратено незабавно, ако Клиентът наруши някоя част от настоящите Общи условия. Терминал.ею не е длъжен да обосновава решението си за прекратяване на договора.

Терминал.ею ще изпрати на Клиента писмено известие по имейл влизащо в действие в момента на доставката.

Терминал.ею си запазва правото да прекрати едностранно договора, ако Клиентът публикува публично достъпни преки или косвени коментари за компанията или конкретно дело, независимо дали текущо или приключило, което може сериозно да навреди на репутацията на компанията. Публичните коментари са коментари, които не са насочени частно към Терминал.ею или които не са включени в дефинициите за частни коментари в социални медии, уебсайтове за преглед на компании или всеки друг обществено достъпен източник на информация.

Терминал.ею си запазва правото да прекрати едностранно договора в случай, че клиентът заплашва, обижда или наранява (публично или частно) някой от служителите на компанията или самата компания чрез писмени, устни, аудио или физически средства или чрез всякакви известни и съществуващи средства .

Терминал.ею си запазва правото да прекрати едностранно договора, ако Клиентът откаже да сътрудничи на Терминал.ею в съответния Казус относно информация, която се счита за необходима за изпълнение на задълженията и задълженията, произтичащи от този договор.

Клиентът има право да прекрати договора по всяко време, без да посочва причина, въз основа на писмено предизвестие по имейл, с действие от момента на доставката.

В случай, че обезщетение бъде изплатено в резултат на дейността на Терминал.ею след прекратяване на Договора (след изпращане на жалба до Авиокомпанията), възниква правото на Комисионна (съгласно раздел 9 – Комисионни и такси), като Терминал.ею е длъжна за да го уреди по време на срока на Споразумението (раздел 10 – Обработка на плащания).

В случай, че Клиентът прекрати Споразумението след изпращане на официално оплакване или искане до Авиокомпанията, той е длъжен да заплати на Терминал.ею такса, която е напълно приспадната от всяка комисионна (вижте раздел 9 – Комисионни и такси).

В случай, че Клиентът прекрати Договора след започване на Правни дейности, той е длъжен да възстанови на Терминал.ею вече платени такси (напр. съдебни такси, адвокатски хонорари и др.).

5. ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на ЕП и Съвета от 23 юли 2014 г. (Регламентът e IDAS) и съгласно Закон № 227/2000 Coll., Законът за електронния подпис, както е изменен, електронните подписи имат едни и същи правен статут като саморъчни подписи.

Клиентът потвърждава и гарантира, че документите, носещи неговия електронен подпис, ще се считат за документи, подписани от Клиента.

6. ПЪЛНОМОЩНО

Услугите, предоставяни от Терминал.ею, се извършват въз основа на пълномощно и/или прехвърляне на вземане, предоставено от Клиента.

Клиентът предоставя на Терминал.ею пълномощно и/или прехвърляне на вземания с електронен подпис в момента на съгласие с настоящите Общи условия.

Пълномощното и/или прехвърлянето на вземания влизат в сила в деня на сключване на Договора и изтичат при писмено оттегляне от страна на Клиента или друго прекратяване на Договора.

Ако сътрудничещата адвокатска кантора(и) изисква ръчно подписано пълномощно и/или прехвърляне на вземания, може би с нотариално или друго средство за проверка, Терминал.ею ще информира Клиента за този факт. За да може Случаят да бъде обработен по-нататък, Клиентът е длъжен да изпълни това изискване и да достави необходимите документи на Терминал.ею без неоправдано забавяне.

С предоставянето на пълномощно, Клиентът упълномощава Терминал.ею да действа от негово име в следните дейности:

 • За процесуално представителство при отношения с трети лица.
 • Да получи цялата необходима информация, включително в контекста на всякакви административни и граждански производства.
 • Да подадете жалба до органите, отговорни за прилагането на правата на пътниците във въздушния транспорт, включително тези, създадени в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета.
 • Да действа като представител при отправяне на обаждане за обезщетение за щети или загуби срещу авиокомпанията, когато Терминал.ею има право да определи датата на падежа на този иск по желание.
 • Да инициира, управлява и поема всякакви преговори, независимо дали са извънсъдебни или съдебни, необходими за осигуряване на обезщетение за щети или загуби от авиокомпанията.
 • За получаване на плащане във връзка с обезщетение за щети или загуби по банковата сметка на Терминал.ею, включително правни такси, които може да са възникнали по време на кандидатстването.
 • Да приспадне всички такси, дължими на Терминал.ею за предоставяне на услуги от сумата, получена от авиокомпанията във връзка с обезщетение за нараняване или щета.
 • Терминал.ею има право да избере адвокат и да сключи с него договор от името на Клиента, предмет на който ще бъде представляването на Клиента при извънсъдебното, съдебното и изпълнителното упражняване на Исковата молба срещу авиокомпанията. По този начин адвокатът ще има право да извършва всички действия, да получава доставени документи, да подава молби, да сключва помирения и споразумения, да подава средства за защита и да се отказва от тях, всичко това дори когато се изисква специално пълномощно съгласно правните разпоредби.

Клиентът ще получи електронно копие на пълномощното от Терминал.ею по имейл веднага след сключването на Договора.

7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНЕ

При необходимост от предприемане на правни действия Клиентът може да бъде помолен да подпише документ за прехвърляне на вземания. Този документ може да бъде подписан с електронен подпис или със саморъчен подпис от Клиента.

Прехвърлянето на вземането влиза в сила от датата на подписване.

Клиентът има право да се откаже от прехвърлянето на вземането, без да посочва причина. В случай, че това анулиране направи невъзможно Терминал.ею да продължи правната дейност, Клиентът е длъжен да заплати всички възможни такси съгласно Раздел 4 – Прекратяване на Договора и Раздел 9 – Комисиони и такси.

Терминал.ею си запазва правото да прекрати споразумението по всяко време, ако прецени, че претенциите вече не са изпълними или ако по-нататъшното прилагане на правни действия е икономически неизгодно. В такъв случай прехвърлянето на вземането се прекратява с незабавен ефект и собствеността върху вземането преминава от Терминал.ею обратно към Клиента.

В случай, че Обезщетението бъде изплатено едва след като Прехвърлянето на вземанията влезе в сила, Терминал.ею има право само на Комисионна и други приложими такси в съответствие с Раздел 9 – Комисиони и такси. Както Терминал.ею, така и Клиентът са длъжни да се уредят по същия начин, както преди прехвърлянето на вземанията да влезе в сила.

8. АНГАЖИМЕНТИ

Терминал.ею не гарантира успешното изпълнение на иск.

Терминал.ею гарантира, че ще положи максимални усилия, за да изпълни иска.

Терминал.ею не носи отговорност за пропуснати ползи или други непреки щети, произтичащи от използването на услугите на Терминал.ею при изпълнението на иск.

Терминал.ею не носи отговорност за пропуснати ползи или други непреки щети, произтичащи от невъзможността на Терминал.ею да прехвърли Плащането по сметката на Клиента поради извънредно събитие или ако Клиентът не предостави правилна информация за плащане.

9. КОМИСИОННИ И ТАКСИ

Терминал.ею не удържа процент от получената сума на компенсацията като комисиона.Ако се стигне до съдебно дело срещу авиокомпанията,начисляваме нашите правни такси директно към нея .В случай, че Терминал.ею не успее да изпълни иска, не се начислява комисиона или такса към клиента.

Правото на комисионна възниква веднага щом сумата на компенсацията бъде кредитирана в сметката на Терминал.ею или компенсацията бъде изплатена от Авиокомпанията директно в сметката на клиента.

Ако Обезщетението се изплаща от Авиокомпанията по сметката на Клиента, Клиентът е длъжен да уведоми Терминал.ею не по-късно от пет работни дни след получаване на Обезщетението.

В случай, че официално оплакване или искане е изпратено до Авиокомпанията от името на Клиента, Клиентът ще бъде таксуван с еднократна такса от 50 евро, която обаче ще бъде таксувана само ако и ще бъде платима само когато Клиентът прекратява Договора преди изплащане на Обезщетението. 

В случай, че Обезщетението е изплатено по начин, различен от пари (например ваучер за пътуване, точки за лоялност или други подобни), към Клиентът не се начислява Комисионна и такса за правни услуги от стойността на полученото Обезщетение. 

В случай, че Клиентът предостави неправилна информация за плащане,Терминал.ею има право да начисли на Клиента такса от 30 евро за покриване на вътрешните разходи, свързани с обработката на плащането.

Клиентът поема всички разходи, произтичащи от прехвърлянето на Плащането в съответствие с Раздел 10 – Обработка на плащанията.

В случай, че на Клиента бъде начислена такса, която не може да бъде приспадната от общата сума на Обезщетението, Клиентът е длъжен да заплати тази такса на Терминал.ею не по-късно от пет работни дни от поканата за плащане.

Всички евентуални такси, изброени по-горе, не включват ДДС. Ако Клиентът има постоянно местожителство на територията на Европейския съюз, на Клиента се начислява ДДС.

Фактурите, свързани с предоставянето на Услугите, не се издават по подразбиране. В предвидените от закона случаи, при поискване на Клиента се издава данъчен документ за предоставяне на услугата.

10. ОБРАБОТКА НА ПЛАЩАНЕ

От авиокомпанията се изисква да плати обезщетението по сметката на Терминал.ею.

Плащането се превежда от Терминал.ею по сметката на Клиента не по-късно от пет работни дни след получаване на Обезщетението, освен ако не е договорено друго.

Плащането ще бъде преведено само в евро. Всякакви загуби от конвертиране на валута или такси за конвертиране на валута или лихви не могат да бъдат поискани от Терминал.ею.

В случай, че Клиентът предостави неправилна информация за плащане и Плащането бъде върнато в акаунта на Терминал.ею, Клиентът ще бъде информиран за този въпрос чрез имейл.

Поддържат се следните методи на плащане:

 • Transfer Wise(http://www.transferwise.com) – Плащането ще бъде преведено чрез услугата TransferWise чрез имейл адреса на Клиента, който се използва при комуникация, освен ако не е уговорено друго. Клиентът ще бъде таксуван с такси, свързани с използването на тази услуга.
 • Превод по банкова сметка – Плащането ще бъде преведено по банковата сметка на Клиента. Клиентът ще бъде таксуван с такси, свързани с превода.

В случай, че има такси, дължими от клиента на Терминал.ею, се поддържат следните методи на плащане:

 • Банков превод – Плащането ще бъде преведено по банковата сметка на Терминал.ею. Клиентът е длъжен да заплати всички такси, произтичащи от такова плащане.

Веднага след като Клиентът бъде уведомен за приемането на Компенсацията и поканен да избере метод на плащане, той е длъжен да направи това в рамките на пет работни дни от датата на получаване на поканата. Ако Клиентът не отговори или не отговори на такова обаждане за период, по-дълъг от тридесет дни, Терминал.ею има право на Комисионна в размер на 100% от Компенсацията и има право да задържи част от Компенсацията, която иначе би следвало да бъде преведена по сметката на клиента. В такъв случай Клиентът вече няма право да иска такова Плащане.

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Клиентът гарантира, че е предоставил коректни данни и документи.

Клиентът гарантира, че претенцията не е прехвърлена на трета страна, че никоя трета страна няма да предяви претенцията от негово име и че няма текущи правни спорове между Клиента и авиокомпанията по същия въпрос.

Клиентът се задължава да сътрудничи на Терминал.ею и да предостави цялата необходима информация и документи за изпълнение на претенцията.

След сключването на Договора съгласно Част 3 – Сключване на Договора, Клиентът се задължава да не прехвърля претенцията на трето лице, да не предявява претенцията чрез трета страна, да не предприема правни действия по съответния въпрос и да не да комуникирате с Авиокомпанията без знанието и съгласието на Терминал.ею.

Ако е сключен договор съгласно Част 3 – Сключване на договора и авиокомпанията изплаща Обезщетението директно по сметката на Клиента, Клиентът е длъжен да информира Терминал.ею за такава ситуация и да заплати на Терминал.ею съответната Комисионна и, ако е приложимо, свързани такси съгласно Част 9 – Комисионни и такси.

Клиентът се задължава да обезщети Терминал.ею , ако има такива, в случай на нарушение на някое от задълженията, посочени по-горе.

12. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Клиентът има право да се откаже от Договора в 14-дневен срок от сключването му, без да посочва причина. Договорът се сключва съгласно Част 3 – Сключване на договора.

Клиентът е длъжен да информира писмено Терминал.ею за отказа от договора (Раздел 16 – Комуникация и контакт), например като използва следния образец:

С настоящото съобщавам, че се оттеглям от Договора с Терминал.ею, сключен ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА и регистриран под номер РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР. Име на клиента Адрес на клиента Подпис на клиента Дата на подпис

При издаване на пълномощно Клиентът изрично изисква да започне услугите преди изтичане на 14-дневния срок за отказ от договора. Вече платените такси за извършени услуги не се възстановяват.

13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Терминал.ею използва предоставените от Клиента лични данни само за целите на предоставяне на договорената услуга и в съответствие с приложимия закон за защита на личните данни.

ClaimAir ще предостави личните данни на Клиента на трети страни само със съгласието на Клиента или въз основа на задължение, наложено от закон или административно или съдебно решение.

Всички събрани лични данни се обработват съгласно Политиката за защита на личните данни.

14. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Уебсайтът, неговото съдържание и характеристики са собственост на Терминал.ею и са защитени от международно авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други приложими права на интелектуална и индустриална собственост.

15. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Настоящите Общи условия, както и договорните отношения между Клиента и Терминал.ею, се уреждат от правния ред на България.

Терминал.ею не е обвързан от никакви подзаконови актове или индустриални кодекси за поведение по отношение на Клиентите.

16. КОМУНИКАЦИЯ И КОНТАКТ

Цялата комуникация между Клиентите и Терминал.ею се осъществява на български език, освен ако не е договорено друго в конкретен случай.

Разходите, направени от клиентите при използване на дистанционни средства за комуникация (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори) се покриват от клиента и тези разходи не се различават от основната тарифа.

Клиентите могат да се свържат с Терминал.ею чрез имейл: claim@терминал.ею или по пощата на адреса на регистрация.