Защита на личните данни

1. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Тези правила за защита на данните (наричани по-долу „правилата“) на търговското дружество Скай Компас, със седалище ‘Стар Лозенски път“,София, идентификационен номер: , регистрирано в търговския регистър в София(наричан по-долу „доставчикът“) урежда правата и задълженията на договарящите страни в областта на защитата на данните, свързани с договора, сключен съгласно Общите условия (наричани по-долу за краткост „услугата“ и „договор за предоставяне на услуги“), сключен между доставчика и друго физическо или юридическо лице (наричано по-долу за краткост „потребител“).

Правилата са неразделна част от договора за предоставяне на услуги.

2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Защитата на личните данни на потребител, който е физическо лице, се осигурява от общообвързващи правни разпоредби.

Потребителят се съгласява с обработването на следните лични данни: име, фамилия, адрес на постоянно местоживеене, електронен адрес, дата на раждане, телефонен номер, номера на карти за лоялност, номера на сметки във финансови институции (наричани по-нататък заедно „лични данни“ „).

Личните данни на потребителя могат да бъдат прехвърлени на трети страни, особено банки и оператори на картови асоциации. Доставчикът може да повери обработването на личните данни на потребителя на трето лице като обработващ.

Потребителят потвърждава, че е длъжен да въвежда своите лични данни (при регистрация, в своя потребителски акаунт) коректно и вярно и че е длъжен да въвежда всяка промяна в личните данни в потребителския акаунт без неоправдано забавяне.

Личните данни ще бъдат обработвани за неопределено време. Личните данни ще бъдат обработвани в електронен вид по автоматизиран начин или в печатен вид по неавтоматизиран начин.

В случай, че потребителят смята, че доставчикът или обработващият (чл. 2, четвърти параграф) обработва личните му данни, което е в противоречие със защитата на личния живот на потребителя или в противоречие със закона, особено ако личните данни са неточни с по отношение на целта на обработването им, може да поиска от доставчика или обработващия обяснение и може да изиска от доставчика или обработващия да отстрани така създадената ситуация.

Ако потребителят поиска информация относно обработването на личните му данни, доставчикът е длъжен да му предостави тази информация. Доставчикът има право да поиска разумно заплащане, което не надвишава разходите, необходими за предоставяне на информацията за предоставяне на информация по предходното изречение.

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Във връзка с функционирането на услугата, доставчикът (по инициатива на потребителя) може да обработва лични данни на физически лица, съхранявани от потребителя в рамките на услугата.

Лични данни, за целите на договора за предоставяне на услуги, означава информация, свързана с физически лица, която е обект на защитата на Закона за защита на личните данни и която е съхранена на сървъра от потребителя или друго лице като част от услугата.

Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички субекти на данни за обработката на техните лични данни в рамките на услугата.

4. ИЗПРАЩАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ И СЪХРАНЯВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Потребителят се съгласява да изпраща информация, свързана с услугите или бизнеса на доставчика, на имейл адреса на потребителя и също така се съгласява да изпраща бизнес съобщенията на доставчика на имейл адреса на потребителя.

Потребителят се съгласява на неговия компютър да се съхраняват така наречените бисквитки. В случай, че е възможно да се изпълнят задълженията на доставчика по договора за предоставяне на услуги без на компютъра на потребителя да се съхраняват т.нар. бисквитки, потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си по предходното изречение.